มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คะแนนประเมิน ITA ปี 2564 เฉลี่ย 89.45 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A (ช่วงคะแนน 85 - 94.99) คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 จำนวน 16.69 คะแนน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ บรรลุเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรธรรมาภิบาล โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน ในปีนี้ จำนวน 83 สถาบัน

Image
Image

โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านทุจริตในภาครัฐ ๔ จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านทุจริตในภาครัฐ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ.โรงแรมสยามออเรียนทัล  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

Image
Image
Image