แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะการสื่อสารได้ 2 ทาง

การเผยแพร่ข้อมูล :