แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหนางทางการบริหารของหน่วยงาน

การเผยแพร่ข้อมูล :

  • อธิการและทีมบริหาร
  • ผู้ช่วยอธิการบดี