แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้นมา เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2563

การเผยแพร่ข้อมูล :