แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานที่ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่นเป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

การเผยแพร่ข้อมูล :