O26 แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การเผยแพร่ข้อมูล :
Image
การสรรหาบุคลากรที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อการรับคนดี คนเก่ง และคนมีสมรรถนะสูงเข้ามาปฏิบัติงาน
ระบบประเมินและระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ ที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน
ระบบพัฒนาผู้นำและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ตามสายงานและดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาทักษะของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการทำงานแบบ Multiple Skill และมีหลักสูตรการพัฒนาด้วยระบบ online 
ระบบดูแลด้านสวัสดิการด้านต่างๆ รวมถึงมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนสร้างและพัฒนาระบบให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น

ระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรมและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระบบงานที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อองค์กร