แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร , หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร , หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

การเผยแพร่ข้อมูล :