หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูล :