แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการ,กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2564

การเผยแพร่ข้อมูล :