โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านทุจริตในภาครัฐ ๔ จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านทุจริตในภาครัฐ ๔ จังหวัดชายแดนใต้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ.โรงแรมสยามออเรียนทัล  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา