O19 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

การเผยแพร่ข้อมูล :