O39 แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

การเผยแพร่ข้อมูล :