O35 เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

การเผยแพร่ข้อมูล :